Om dyslexi

Tired student

Om dyslexi

Det kan finnas många olika orsaker till att någon har svårt att lära sig läsa och skriva. Det kan bero på koncentrationssvårigheter, bristande träning, bristfällig undervisning, problem med arbetsminne, syn- eller hörselproblem, att svenska är andraspråk – eller så kan det bero på dyslexi.

Dyslexi

Dyslexi har inget samband med intelligens. Det är en, oftast medfödd, funktionsnedsättning som medför läs- och skrivsvårigheter.

 

Den som har dyslexi har ofta svårt att stava och urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden och koppla dem till bokstäver. Man har svårt att avkoda orden snabbt och korrekt. Det gör att läsningen går långsamt och att det kan vara svårt att förstå vad man läser.

 

Många med dyslexi har även svårigheter med matematik.

 

De flesta med dyslexi kan lära sig att läsa och skriva om de får rätt hjälp. Mellan fem och åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär ett par barn i varje klass.